การลดโลกร้อน

การลดโลกร้อนด้วยการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลดปัญหาของโลกร้อน การใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถกระทำได้ในชีวิตประจำวันของเรา การลดการใช้พลาสติกจากการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวันไปจนถึงการเลือกใช้พลังงานที่มีกำลังผลิตจากแหล่งพลังงานที่หมุนเวียน เป็นต้น

เราสามารถช่วยให้สภาพแวดล้อมกลับคืนมาสมบูรณ์ได้ด้วยการกระทำเหล่านี้

1. **การลดการใช้พลาสติก**: การลดการใช้พลาสติกและการเลือกใช้วัสดุที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถเลือกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือใช้ขวดน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้น
2. **การเลือกใช้พลังงานที่มีกำลังผลิตจากแหล่งพลังงานที่หมุนเวียน**: การลดการใช้พลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานที่ไม่สมบูรณ์ เช่น การใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
3. **การลดการใช้สินค้าเลือด**: การเลือกใช้สินค้าที่มีวัสดุที่มาจากการตัดไม้ที่รักษาป่าและสภาพแวดล้อม เช่น การเลือกใช้กระดาษที่มาจากการตัดไม้ที่มีการจัดการทรัพยากรที่ดี หรือการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล
4. **การส่งเสริมการใช้สินค้าที่มีประสิทธิภาพทางพลังงาน**: การเลือกใช้สินค้าที่มีประสิทธิภาพทางพลังงาน เช่น การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้พลังงานต่ำ เป็นต้น
5. **การส่งเสริมการใช้สินค้าที่มีระบบการบริโภคสมดุล**: การเลือกใช้สินค้าที่มีระบบการบริโภคที่มีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน หรือการเลือกใช้สินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หลายครั้งได้

          การลดโลกร้อนไม่ใช่เรื่องยาก การใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเราจะช่วยลดการกระทำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ควรเกิดขึ้น มีสิ่งที่เราสามารถกระทำได้ เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน และเราสามารถเริ่มต้นได้ที่บ้านของเราเอง